Zásady ochrany osobních údajů

MHC Mobility Czech Republic dále jen „MHC“ hodnotu informací o nás a o našich klientech. Chráníme veškeré údaje získané od uživatele a dodržujeme přísné zásady ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže. Chceme prohlásit, že získané údaje zpracováváme v souladu s národními a evropskými právními předpisy a v podmínkách zaručujících jejich bezpečnost. Abychom zajistili transparentnost procesů zpracování, které provádíme, předkládáme zásady osobních údajů platné ve firmě MHC, stanovené na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Firma MHC Mobility zpracovává různé druhy informací, včetně vlastních technických informací a informací poskytovaných klienty, jako globální dodavatel komplexních řešení. S ohledem na tuto skutečnost se firma MHC Mobility vždy snažila zavést a plně prosazovat systém řízení informací tak, aby respektovala hodnotu výše uvedených informací. Z těchto důvodů MHC Mobility vynaloží veškeré úsilí, aby stanovila příslušné zásady a vytvořila systém správy ochrany osobních údajů ve firmě, a zároveň stanovila politiku soukromí a propagovala ji mezi členy vedení a zaměstnanci. Kromě toho MHC Mobility provede příslušná opatření pro zveřejnění své politiky soukromí. Za účelem řádné ochrany osobních údajů bude firma MHC Mobility zmíněnou politiku uplatňovat.

Správce údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vás informuji, že:

1. Správcem vašich osobních údajů je firma MHC Mobility Czech Republic se sídlem ve Praha 4 - Krč , Olbrachtova 2006/9. Ve věcech týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat také e-mailem na adrese: iodo@mhcmobility.cz

2. Firma MHC Mobility přikládá velký význam ochraně osobních údajů, proto byl ustanoven inspektor ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na následující adrese: iodo@mhcmobilitycz. Správce doporučuje kontaktovat IOÚ v souvislosti s jakýmikoli pochybnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Shromažďování údajů a účel jejich zpracování

3. Vaše osobní údaje bude zpracovávat firma MHC Mobility pro následující účely:


Účel zpracování
Právní základ a doba uchovávání údajů
Oprávněný zájem, pokud existuje
Uzavření a plnění smlouvy s klientem nebo dodavatelem.
Čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. f GDPR

Po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení až do uplynutí lhůty pro nároky, které z ní vyplývají, zpravidla 3 roky, maximálně 6 let.
MHC Mobility v souvislosti s opatřeními přijatými pro uzavření smlouvy nebo její plnění kontaktuje v oprávněném zájmu zaměstnance/spolupracovníky klientů a dodavatelů.
Vyřizování stížností a reklamací.
Čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. f GDPR

Po dobu 1 roku po uplynutí záruky nebo vyřízení reklamace.
Správce v souvislosti s posuzováním reklamace kontaktuje v oprávněném zájmu zaměstnance/spolupracovníky klientů.
Uplatňování nároků nebo obhajoba proti právním nárokům.
Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR
Po dobu trvání řízení ohledně uplatnění nároků, tj. do doby jejich pravomocných ukončení, a v případě exekučních řízení do doby konečného uspokojení uplatňovaných nároků.
Správce v souvislosti s uplatňováním nároků nebo obhajobou proti právním nárokům může v oprávněném zájmu zpracovávat údaje zaměstnanců/spolupracovníků klientů nebo dodavatelů.
Archivace dokumentů, tj. smluv a dohod o vypořádání
Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

Po dobu stanovenou zákonem, a jestliže v případě konkrétních dokumentů není uvedena, potom po dobu kdy jejich uchovávání spadá do oprávněného zájmu správce regulovaného dobou možného uplatňování nároků.
-
Vedení statistik
Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

Do doby dalšího zpracování uvedeného v této tabulce. Osobní údaje neuchováváme pouze pro statistické účely.
Získání informací o statistikách vedených správcem umožňuje zlepšit prováděnou činnost
Provádění marketingových činností bez použití prostředků elektronické komunikace
Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

Do okamžiku vnesení námitky, tj. kdy nám jakýmkoli způsobem projevíte, že s námi nechcete zůstávat v kontaktu a dostávat informace o našich činnostech.
Provádění marketingových činností propagujících prováděnou činnost.
Provádění marketingových činností s použitím prostředků elektronické komunikace
Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

Tyto činnosti jsou vzhledem k jiným závazným ustanovením, zejména zákona o telekomunikacích a zákona o poskytování elektronických služeb prováděny na základě získaných souhlasů.

Do okamžiku ukončení nebo odvolání souhlasu, tj. kdy nám jakýmkoli způsobem projevíte, že s námi nechcete být v kontaktu a dostávat informace o našich činnostech, a po jeho odvolání pro prokázání splnění zákonných povinností spočívajících na MHC Mobility a s nimi souvisejících nároků (do 6 let po odvolání souhlasu).

Kontrola přístupu, včetně monitorování pro správce údajů za účelem zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a ochrany majetku a zachování důvěrnosti informací.
Čl. 6 odst. 1 písm. c a f GDPR

Do okamžiku podání námitky, nejdéle jeden rok.

Obrazové záznamy se zpracovávají pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a uchovávají se po dobu nepřekračující tři měsíce ode dne pořízení záznamu, ledaže záznam je důkazem v řízení až do pravomocného ukončení řízení nebo do okamžiku podání námitky.
Správce údajů může získávat základní údaje zaměstnance/spolupracovníka (jméno a příjmení, místo zaměstnání nebo spolupráce, telefonní číslo a ve stanovených situacích číslo dokladu s fotografií) před dostavením se osoby, jejíž se údaje týkají, od subjektu, u kterého je tato osoba zaměstnána nebo se kterým spolupracuje.
Vedení náboru
Čl. 6 odst. 1 písm. a, písm. c a písm. f GDPR

Do 6 měsíců od ukončení náborového procesu, a v případě vyjádření souhlasu s dalšími náborovými procesy nejdéle jeden rok.
Správce údajů může bez dodatečného souhlasu subjektu údajů uchovávat údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebyli zaměstnáni do 6 měsíců po ukončení náborového procesu s ohledem na oprávněný zájem správce vzhledem k tomu, že zaměstnaný zaměstnanec/spolupracovník se nemusí osvědčit na pracovišti nebo může práci opustit.
Řízení lidských zdrojů – zaměstnanců a spolupracovníků
Čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. f) GDPR
Čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR

V souladu s platnými předpisy ukládajícími povinnost archivovat dokumenty v oblasti pracovního práva, tj. osobní spisy a dokumentaci související s pracovním poměrem.

V případě občanskoprávních smluv budou tyto smlouvy uchovávány až do uplynutí promlčecích lhůt pro jejich nároky.
Obrazový záznam používá správce pouze se souhlasem zaměstnance/spolupracovníka.
Zveřejnění kontaktního formuláře na webových stránkách
Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Poskytování odpovědí na žádosti a dotazy zasílané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jinou formou, včetně ukládání citlivých požadavků a poskytnutých odpovědí za účelem zachování principu vypořádání

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5. Vaše údaje nebudou zpracovávány způsobem, který vede k rozhodnutí založeném pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a vyvolává vůči vám právní účinky nebo vás podobným způsobem ovlivňuje.

6. Podle čl. 21 odst. 4 GDPR vás informuji, že máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitka se podává inspektorovi ochrany údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 2. Podle čl. 21 odst. 1 GDPR při podávání námitky uveďte důvody související s vaší konkrétní situací.

Příjemci údajů

7. V souvislosti s provozovanou činností bude firma MHC Mobility poskytovat vaše osobní údaje mj. následujícím subjektům:

Oprávnění v rozsahu zpracovávání údajů a dobrovolné uvedení údajů

8. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenášení údajů, vnesení námitky, a pokud je zpracování založeno na souhlasu, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Další informace o právech subjektů údajů jsou uvedeny v čl. 12–23 GDPR, jehož text můžete najít na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

9. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smluv a vyúčtování provozované činnosti a v situacích stanovených právními předpisy. Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí údajů dobrovolné.

10. Pokud uznáte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Automatizované zpracování osobních údajů

11. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem (včetně profilování) tak, že by v důsledku takového automatizovaného zpracování mohla být učiněna jakákoli rozhodnutí, mohly by vzniknout jiné právní důsledky nebo by to jinak výrazně ovlivňovalo naše klienty, obchodní partnery a jejich zaměstnance/spolupracovníky.

Newsletter

Přihlaste se k odběru a buďte vždy informováni o naší nabídce.
Získejte nejnovější informace a speciální nabídky týkající se pronájmu vozidel a služeb.


Tento web může používat technologii cookies především za účelem zajištění řádného fungování, ale také adresování provozu, ale také pro statistické a reklamní účely. Přijetí cookies umožňuje zrušit pomocí nastavení domácích prohlížečů.Více informací. OK